С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 31.10.2019 ГОД. /ЧЕТВЪРТЪК/, ОТ 17.30 ЧАСА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА В ЯСЛЕНИТЕ И В НОВООТКРИТИТЕ ПЪРВИ ГРУПИ „МАРГАРИТКА“ И „ЛАЛЕНЦЕ“ СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с правилника за дейността на детската градина, актуализиран на 17.09.2019г.
  2. Запознаване с дневния режи м и седмичното разпределение на групата.
  3. Избор на родителски актив на групата.
  4. Представяне на допълнителните образователни дейности /ДОД/ за 2019/2020 учебна година.
  5. Разни.

С УВАЖЕНИЕ, Юлия Георгиева