УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ АКТИВИ КЪМ ГРУПИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЛИЛИЯ“, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 25.11.2019г. ОТ 17.15ч. В ДГ №12 „ЛИЛИЯ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ №12 „ЛИЛИЯ“ ЗА ПЕРИОД ОТ 3 ГОДИНИ СЪС СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
  2. ИЗБОР/ПРЕИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОС КЪМ ДГ №12 „ЛИЛИЯ“.
  3. РАЗНИ

ДИРЕКТОР: ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА