ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 04.07.2016 Г. 16:30 ЧАСА
НОМЕР НА ПРЕПИСКАТА: 1/04.07.2016 Г.

Приложни документи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 12 „ЛИЛИЯ”

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС/ЗОП)

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (ЗОП)

ПРОТОКОЛ №1  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ №2 ОТ 24.08.2016 Г.

ПРОТОКОЛ №3 ОТ 30.08.2016 Г.

ПРОТОКОЛ №4 ОТ 08.09.2016 Г.

ДОКЛАД ОТ 09.09.2016 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ – част 1 част 2

ДОГОВОР